مهارت های ده گانه زندگی و رویدادهای نوآورانه آموزشی

مهارت های ده گانه زندگی و رویدادهای نوآورانه آموزشی

کمر مدرسه زیر بار سنگین توقعات دولت از یک طرف و جامعه از طرف دیگر خم شده است. انبوه روزافزون سندها، بخشنامه ها و طرح هایی که مدیران و معلمان مدارس را به استیصال کشانده است. و توقع خانواده ها برای اینکه مدرسه سکوی پرتابی برای موفقیت شغلی آینده فرزندانشان…

ادامه مطلب